ကေလးရမွ လက္ထပ္မယ္လုိ႔ ေျပာရင္ ျငင္းလုိက္ပါ၊ ဒါဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ငရဲတစ္ခုပါပဲ

2019-08-25 16:15:46


ကေလးရမွ လက္ထပ္မယ္လုိ႔ ေျပာရင္ ျငင္းလုိက္ပါ၊ ဒါဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ငရဲတစ္ခုပါပဲ

အျခားႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ ကေလးယူၿပီးမွ လက္ထပ္တာ နဲ႔ လက္ထပ္ၿပီးမွ ကေလးယူတာ ႀကီးမားတဲ့ ကြာျခားမႈ ရွိၿပီး ကေလးယူၿပီးမွ လက္ထပ္လုိက္ရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ နစ္နာမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ဂ်ိမ္ (Jane) ဟာ ကေလးယူၿပီးမွ လက္ထပ္မယ္လုိ႔ သူ႔ရဲ႕ေကာင္ေလးက ေတာင္းဆုိရတဲ့ အေႀကာင္းရင္းကုိ သိလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အံ့အားသင့္ခဲ့ၿပီး ကေလးယူၿပီးမွ လက္မထပ္သင့္ဘူးလုိ႔ အႀကံေပးေျပာျပခဲ့ပါတယ္။


အျခားႏုိိင္ငံမွာ ကေလးယူၿပီးမွ လက္ထပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အခြင့္အေရး နဲ႔ လုံျခံဳမႈ နည္းပါးသလုိ ဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္ေပးမႈလည္း နည္းပါးပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကေလးယူၿပီးမွ လက္ထပ္လုိက္လုိ႔ ခင္ပြန္္းသည္ ဆုံးသြားခဲ့ မယ္ဆုိရင္ ဇနီးသည္ေတြက ခင္ပြန္းသည္ဆီကေန ဘာမွ မရႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။