တ႐ုတ္ ၾကက္ေခ်းငါး (သို႔မဟုတ္) အသံတိတ္ လူသတ္သမား…

2019-09-19 13:37:20


တ႐ုတ္ ၾကက္ေခ်းငါး (သို႔မဟုတ္) အသံတိတ္ လူသတ္သမား…

ဘယ္သူ႔မြာတာဝန္ရြိလဲ ..


တ႐ုတ္နိုင္ငံမြာ ငါးကိုၾကက္ၿခံနဲ႔တြဲေမြးခြင္႕မျပဳပါဘူး။ ၾကက္ေ်ခးစားတဲ့ ငါးကိုလည္း သူ႔နိုင္ငံသားေတြ မစားၾကဘူး။ တ႐ုတ္အစိုးရက ၾကက္နဲ႔ တြဲေမြးထားတဲ့ ငါးကို ေရာဂါပိုးေတြ႕ရြိတဲ့ အတြက္ ျပည္သူေတြကို စားသုံးရန္ မသင္႕ဆိုပီးေတာ့ တရားဝင္ ေၾကျငာထားပါတယ္။


ေမြးတဲ့ သူေတြကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေအရးယူပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕… ေက်နာ္တို႔နိုင္ငံမြာေတာ့ အဲဒီ ျမန္မာစကား ေမျပာတတ္တဲ့ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးေတြ ကန္ေတြကို မတန္တဆ ေ်စးေပးဝယ္ပီးေတာ့ ငါးကန္ေတြေပၚမြာ ၾကက္ေတြေမြး ငါးေတြကို ေပါေ်ခာင္ေကာင္းနဲ႔ ျပန္ေရာင္းေနတာ ၾကာလြပါပီ။


ငါးေတြကို ေမြးပီး သီးသန္႕အစာေၾကႇးစရာမလို ၾကက္ေ်ခးေတြပဲေၾကႇး ပီးရင္ေ်စးကြက္ထဲ ျဖစ္သလိုေ်စးနဲ႔ေရာင္းခၿပီး အျမတ္ထုတ္ေနတာ သက္ဆိုင္ရာက သိေပမယ္႕ မတားဆီးရဲ။ အစာဝယ္ေၾကႇးစရာမလိုေတာ့ ၾကက္ၿခီးေၾကႇးတဲ့ငါးပဲ တစ္ပိသာ တစ္ေထာင္ေ်စးရလဲ သူတို႔အတြက္ အျမတ္ပဲေလ။ ၾကက္ကလဲျမတ္ ငါးကလဲ အလကားရ သူတို႔ေကတာ့ ok ေနတာေပါ့။


ေက်နာ္တို႔ ျမန္မြာ ငါးေမြး ေတာင္သူေတြေကတာ့ အစာေတာင္႕တို႔ ဖြဲႏုတို႔ကို ေ်စးႀကီးေပးဝယ္ပီး ငါးေမြးေတာ့ အရင္းႀကီးတယ္။ အၿခိန္တန္လို႔ ကန္ေဖာ္ရင္ ေ်စးကြက္ထဲ ျဖစ္သလို ေရာင္းခၿနိဳင္တဲ့ တ႐ုတ္ၾကက္ၿခီးစား ငါးေတြရဲ့ ႀကီးစိုးမႈဒဏ္ကို မလြန္နိုင္ၾကဘူး။


ၾကက္ၿခီးငါးကလည္း ငါးေပါၿခိန္ဆို ေ်စးကြက္ထဲ တစ္ေထာင္ေ်စးေလာက္အထိ ေခ်ရာင္းတာ ကိုယ္တိုင္ ၾကဳံဖူးတယ္။ ၾကက္ေ်ခးငါးနဲ႔ အၿပိဳင္ ကိုယ္ေတလည္း ေ်စးေခ်ရာင္းေပးရတယ္ေလ။ ကိုယ္ေတြ ဂြမ္းပီေပါ့။


ငါးေတြရြားတဲ့ ဒီလိုႏြစ္ၿမိဳးၾကျပန္ေတာ့ ႏြားထီးလည္း ငါးက်ပ္ ႏြားမလည္း ငါးက်ပ္ ျဖစ္ျပန္ေရာ။ သူတို႔ ၾကက္ေ်ခး ငါးေတြေကတာ့ သာသာယာယာပဲ ။


ေက်နာ္တို႔ နိုင္ငံသားေတြေကတာ့ ၾကက္ၿခီးငါးမြန္း ဘာမြန္းမသိ ေ်စးၿခိဳတာနဲ႔ ဝယ္စားေတာ့တာပဲ အဟုတ္။ ေရာဂါကို ေငြနဲ႔ဝယ္ယူပီး စာသုံးေနၾကတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အခုလည္း ထပ္လာေနျပန္ပီ ေနာက္ထပ္တစ္ၿမိဳး ဝက္နဲ႔ၾကက္ တြဲေမြး ျပန္ပီေလ။ ဝက္ၿခီးစားငါး စားၾကျပန္ဦးေတာ့ ေရြြျမန္မာတို႔ေရ။


ဒီလို လုပ္ငန္းေတြကို အႀကီးအကၾယ္ လုပ္ေနၾကသူအ်မားစုဟာ ဗမာစကားေတာင္ ေကာင္းေကာင္းေမျပာတတ္တဲ့ ဘယ္ေကန ဘယ္လိုဝင္လာမြန္းမသိတဲ့ တ႐ုတ္ေတြပါ။ မယုံရင္ ကိုယ္တိုင္လာၾကည္႕ၾက ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္းဘက္ကို။


သူတို႔ နိုင္ငံက ငါးေတြျပန္ဝယ္ေတာ့ ေစာက္ႀကီး ေစာက္ကၾယ္ေတြနဲ႔်ဗ။ မႏြစ္က ေက်နာ္႕ကန္ကို တ႐ုတ္ေတြ ငါးဒါန္လာဝယ္ေတာ့ ၾကက္ၿခီးငါး ဟုတ္မဟုတ္ ေရာဂါရြိမရြိ ကန္ကို ေသ်ခာဆင္းၾကည္႕.. ေရတိုင္း ေရစစ္ ငါးေတြကို ဓာတ္ခြဲခန္းပို႔ ေသေသ်ခာ်ခာ အဆင္႕ဆင္႕လုပ္ပီးမြ ငါးကို တ႐ုတ္ျပန္သယ္တာ။


ေတာ္ေတာ္ လူပါးဝတဲ့ တ႐ုတ္ အစုပ္ပလုပ္ေတြ။ ငါတို႔ နိုင္ငံကိုေၾကတာ့ ေရာဂါေတြ လာေရာင္းပီး ျပည္သူေတြကို အသံတိတ္နည္းနဲ႔ လာပီးသတ္ေနတာ။


ဒါေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြကလည္း ၿမိဳဆို႔ထားၾကပီး ေစာက္သံေတြ ပိတ္ေနၾကတယ္။ သက္ဆိုင္ရာက ၾကက္နဲ႔ငါး တြဲေမြးထားတာေတြကို ေအရးယူမယ္ ဆိုပီးေတာ့ အခုၿခိန္အထိ ဘာတခုမြလုပ္ေဆာင္ေနတာ ေမတြ႕ေရသး။ တ႐ုတ္ေတြက ေငြနဲ႔ ဆို႔ထားလား မသိ။


ကမၻာ့ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမြာ ျမန္မာက ကမၻာ့ထိပ္တန္း စာရင္းဝင္ေနတာကိုပဲ ႀကံဖန္ပီး ဂုဏ္ယူေနၾကသလားမသိ။ ေက်နာ္တို႔ ျပည္သူေတြကိုယ္စား ျဖစ္ေစခ်င္တာက ေ်စးကြက္ထဲက ၾကက္ၿခီးငါးေတြကို ဓာတ္ခြဲခန္းကိုတင္ပီး ဘာေတြပါသလဲ ဒါကို ပြင္႕လင္းလင္းခႁျပ။ စားသုံးရန္ မသင္႕ဘူးဆိုလည္း ျပည္သူေတြကို တရားဝင္ေၾကာ္ျငာ။ ေမြးတဲ့သူေတြကိုလည္း ေအရးယူ အလြယ္ေလးပဲ။


ဒါကို ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္နဲ႔လုပ္ေနတာ ဆယ္ႏြစ္မေကတာ့ဘူး ဘာေတြကို ေၾကာက္ေနမြန္းမသိ။ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕်ခဳပ္ဆိုတာႀကီးကလည္း ဘာဆိုလား ညာဆိုလား။


ျပည္သူေတြကိုယ္စား ထပ္ပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ၾကက္နဲ႔ငါး ဝက္နဲ႔ငါး တြဲေမြးေနၾကတာေတြကို အစိုးရတာဝန္ရြိသူေတြ အေနနဲ႔ ေသေသ်ခာ်ခာ စစ္ေဆးပီး ျပည္သူေတြကို ခႁေျပပးပါ ေအရးယူေပးပါ။


(အစိုးရ အႀကီးအကဲေတြ သိရြိသြားေအာင္ ဒီပို႔စ္ေလးကို share ေပးၾကပါ )


ဧရာဝတီ ငဘ