အရက္ ၁ လီတာ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္အထက္ကို အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေကာက္ခံရန္ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းမႈ ရံႈးနိမ့္

2019-09-19 21:06:52


အရက္ ၁ လီတာ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္အထက္ကို အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေကာက္ခံရန္ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းမႈ ရံႈးနိမ့္

အရက္ ၁ လီတာတန္ဖိုး ၁၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္အထက္ကို အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေကာက္ခံရန္အတြက္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ကက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၂ဦးက ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းခဲ့ရာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳရန္ အဆိုတင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လြတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁)မွဦးေက်ာ္နီႏိုင္ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘိုဘိုဦးတို႔က ၃၀ ရာခိုင္နႈန္းေကာက္ခံရန္ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။


“လက္ရွိသတ္မွတ္ထားေသာေကာက္ခံေနေသာႏႈန္းထားသည ္၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြလံုး၀မရရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ၁၁.၉.၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင ္ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ ယမကာလုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕တင္ျပခ်က္အရ ယမကာလုပ္ငန္းမွ အခြန္ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၁၈၀ ေက်ာ္ ရရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္တြက္ၾကည့္လွ်င္ အခြန္ေငြနည္းပါးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္နီႏိုင္က ေျပာသည္။


အရက္ ၁ လီတာ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္အထက္ကို အခြန္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံပါက သြင္းကုန္အခြန္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအပါအ၀င္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက တင္သြင္းမႈအခြန္မွာတင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး တင္သြင္းမႈမွာေစ်းကြက္အတြင္း ရွင္သန္ရန္မလြယ္ကူသျဖင့္ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုဦးက ေျပာသည္။


ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အခြန္ႏႈန္းထားကို မူလတင္ျပထားသည့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုင္းေကာက္ခံရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔က တင္ျပသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၉၀၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၃၃ ႏွင့္ ၾကားေန ၄မဲရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။


ဖူးေအာင္

Credit: News Watch