ေျမးက မုဒိမ္းက်င့္ခံရျပီး အဖြားကိုေထာင္ခ်ရန္ ႀကံစည္သည့္အမွ ုနိဂံုး ( စီရင္ခ်က္အမိန္႔ )

2019-09-20 09:57:19


ေျမးက မုဒိမ္းက်င့္ခံရျပီး အဖြားကိုေထာင္ခ်ရန္ ႀကံစည္သည့္အမွ ုနိဂံုး ( စီရင္ခ်က္အမိန္႔ )

ေျမးက မုဒိမ္းက်င့္ခံရျပီး အဖြားကိုေထာင္ခ်ရန္ ႀကံစည္သည့္အမွ ုနိဂံုး ( စီရင္ခ်က္အမိန္႔ )


ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ပါသည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံသည္ဆိုေသာအမွ ုအား ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမွ တရားလိုႏွင့္စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကားနာၿပီးေနာက္ ယေန႔ ၁၈ . ၉ . ၂၀၁၉ ေန႔တြင္ စီရင္ခ်က္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔ပါသည္ ..


စီရင္ခ်က္အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား မေပၚေပါက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရ၍ သံသယတရားခံမ်ားကို အမွ ုမွအၿပီးသတ္လႊတ္ေပးလိုက္သည္ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ..
ထိုအမွ ုတြင္ ျခိမ္းေျခာက္သည့္အေႀကာင္းျခင္းရာျဖစ္သည့္ မုဒိမ္းမွ ုသည္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ မသန္စြမ္းမိန္းကေလးငယ္အား (ဦး –) အသက္ ( ၆၃ ) ႏွစ္မွ အမွန္တကယ္ မုဒိမ္းမွ ုက် ဴ းလြန္ခဲ႔ေၾကာင္း ေပၚေပါက္၍ လပြတၱာခ႐ိုင္တရားရံုးမွ မုဒိမ္းမွ ုက် ဴ းလြန္သူ( ဦး–) ကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္ ..
မုဒိမ္းမွ ုျဖင့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ၏ဘက္မွ မသန္စြမ္းမိန္းကေလးငယ္၏မုဒိမ္းမွ ုကို တရားလိုျပဳလုပ္ကာ အမွ ုဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ႔သည့္အဖြားနွင့္ ဦးေလးနွစ္ေယာက္အား ျခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံသည္ဟုစြပ္စြဲၿပီး အမွ ုဖြင့္တရားစြဲဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ..
ယခုလို အမွ ုအား မွန္ကန္မွ်တစြာ အမိန္႔ခ်မွတ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ မူလစစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးႏွင့္ ယခုတာဝန္ယူအမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးတို႔၏ ဘက္မလိုက္ပဲ မွန္ကန္စြာ တရားစီရင္ခ်က္အား ေလးစားစြာ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္ …


cradit Ghar Moon